بازی فکری اتللو 6 در 6 Othello

بازی اُتللو (Othello) بازي فکري دو نفره اي است که يادگيري قوانين آن ساده و سريع است. اما در حين بازي پيچيدگي آن شما را به هيجان خواهد آورد. پرورش قدرت تفکر، تدبير انديشي، تحليل وضعيت و تصميم گيري از ويژگي هاي اين بازي است.